Taxpayers Rights Protection

On Facebook

Username: Taxpayers NGO

Page: Taxpayers Rights Protection NGO

Group:         Taxpayers and Taxes

Our Mission

Our mission is to be a part of and to contribute to effective establishment of tax and customs sectors, as well as to equal and overall application of the legislation in Armenia by supporting to reduction of corruption risks.

Taxpayers’ Protection NGO considers itself as a company that is a critical partner in effective regulation of existing and forthcoming tax and customs problems to the benefit of taxpayers, as well as in contributing the improvements undertaken by the RA Government.

Objectives

Objectives of the Company are directed to contribution of a favorable environment for improvement of tax and customs sectors and to support to make those sectors to be built up as a transparent and impartial body.

Objectives of the Company’s activity are dissemination of the information on the rights of taxpayers and making that information publicly available; to support and help everybody that has difficulties in the rights protection and to contribute to the formation of civil society.

Approaches

Taxpayers’ Protection NGO is willing to cooperate with all the parties whose initiatives may contribute to construction of tax and customs sectors, development of favorable environment between tax and customs bodies and taxpayers, equal and fair application of the law, and implementation of legislative amendments.

 

Poll

Share

News

ՀՀ ֆինանսների նախարարության հարկային նոր փաթեթը written on 05 September 2014, 00.00 by Administrator in News
There are no translations available.ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից մշակված Հարկային Նոր ՓԱԹԵԹը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից շրջանառության ...
Read More 2019 0

There are no translations available.«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի մասով տարաբնույթ մեկնաբանման հետևանքով 2013 թվականի ...
Read More 18455 0

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային նոր փաթեթը written on 05 November 2013, 01.00 by Administrator in News
There are no translations available.ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից մշակված Հարկային Նոր ՓԱԹԵԹը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից շրջանառության ...
Read More 21479 0

There are no translations available.Որոշ մեկնաբանություններ և կարծիք ՀՀ կառա­վարության 2013 թվականի հուլիսի 4-ի «Պատրաստի արտադրանքի, ապրանքների ...
Read More 22163 0

There are no translations available.Ոչ պաշտոնական հրապարակում ՆԱԽԱԳԻԾ     ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ...
Read More 24442 0